Expertise

Wij werken met hart en ziel aan allerlei verschillende projecten in ons vakgebied stedelijk water en riolering. Bevlogen, gemotiveerd en vooral in samenwerking zijn wij beschikbaar voor de onderstaande werkzaamheden.

Beleid, richting geven

Iedere organisatie, groot of klein, heeft richting nodig. Richting om doelen te bereiken en om vast te leggen hoe die doelen gerealiseerd gaan worden. Maar ook hoe over verschillende zaken wordt gedacht. Dit wordt vastgelegd in beleidsplannen.

 

Binnen het vakgebied stedelijk water is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (verbreed GRP) hier een belangrijk voorbeeld van. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van deze plannen, inclusief de financiële uitwerking. Ook voor andere beleidsplannen zoals een waterplan, afkoppelvisie, een gemeentelijke verordening of het uitwerken van de relatie met de Omgevingswet kunt u bij ons terecht.

Klimaatadaptatie, klimaatbestendige inrichting

De veranderingen in het klimaat hebben grote invloed op onze manier van wonen, werken en leven en vragen een andere kijk op de openbare ruimte. Wij zien hierin niet alleen de uitdagingen, maar ook de kansen. Wij adviseren en ondersteunen u bij het nemen van maatregelen die de (her)ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting ‘waterrobuust’ en klimaatbestendig maken. Door inzet van onze kennis en ervaring op gebied van klimaatadaptatie komen we samen tot innovatieve oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Stedelijk water, planvorming en duurzaam waterbeheer

Het wordt steeds drukker in de boven- èn ondergrond van onze dorpen en steden. Projecten en vraagstukken worden complexer en vragen meer en meer om een integrale benadering. Wij ondersteunen opdrachtgevers door inzicht te geven in het watersysteem en hierin de opgaven te integreren die nu en in de toekomst op het stedelijk gebied afkomen (stedelijke wateropgave). Hierbij combineren we maatwerk met totaaloplossingen en helpen wij u graag bij de vertaling van beleid naar een praktische uitvoering.

Grondwater, monitoring en analyse

Water is niet alleen zichtbaar in sloten en vijvers, maar is ook aanwezig in de grond: ons grondwater. De zorg voor het grondwater is een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente moet beleid formuleren, kennis verzamelen en een loketfunctie vervullen. Wij kunnen u ondersteunen in het omgaan met deze grondwaterzorgplicht door middel van grondwatermetingen met peilbuizen, analyse van meetgegevens, maar bijvoorbeeld ook in het uitwerken van verantwoordelijkheden op het gebied van grondwater (particulier of overheid).

Riolering, rioleringsplannen en -berekeningen

Voor een optimale werking van riool- en watersystemen gebruiken we steeds vaker rekenmodellen ter onderbouwing van maatregelen, planvorming en beleidsontwikkeling. Deze berekeningen stellen ons in staat om complexe hydraulische vraagstukken te vertalen naar maatwerkoplossingen. We hebben ruime ervaring in het opstellen van SSW’s (Systeemoverzicht Stedelijk Water), het uitvoeren van wateroverlastonderzoeken, en overige riool- en afkoppelplannen.

Ontwerp, technisch ontwerp en -tekenwerk

Integrale en multidisciplinaire projecten vragen om een goed doordacht ontwerp. Een ontwerp dient hierbij niet alleen sterk visueel te zijn in de communicatie naar andere betrokken partijen, maar moet ook technisch haalbaar te zijn. Dankzij onze kennis en ervaring in (her)inrichtings- en reconstructieprojecten en maatregelenplannen, zijn wij in staat om binnen de uitgangspunten, randvoorwaarden en de scope van een project een (technisch) ontwerp op te stellen zoals u dat voor ogen heeft. Dit kan een schetsontwerp zijn, maar ook een functioneel of definitief ontwerp.

Toezicht en directie

In de realisatie van uw civieltechnische projecten is professioneel projectmanagement, directievoering en toezicht van groot belang. U wilt uw beoogde doelen immers soepel en zonder vervelende (financiële) tegenvallers halen. Ook het bewaken van de planning en de beoogde kwaliteit spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens de uitvoering kunnen wij u vakkundig ondersteunen door namens u als directie- en/of toezichthouder op te treden, conform vooraf gestelde eisen van de opdrachtgever. Door onze, in de loop der jaren opgebouwde kennis en ervaring, zijn we in staat om snel te schakelen als het project daar om vraagt.

Proces- en projectbegeleiding, extra ondersteuning

Heeft u voor uw projecten wat extra capaciteit nodig? Dan kunt u daarvoor goed bij ons terecht. Met onze brede kijk op het vakgebied zijn we in staat u te ontzorgen op het gebied van resultaatgerichte proces- en projectbegeleiding. Ons uitgangspunt is dat u precies krijgt wat u nodig heeft. Hierbij is het ook mogelijk om op detacheringsbasis gebruik te maken van de kennis en expertise van onze medewerkers. Dit kan zowel kort- als langdurend, op afstand of bij u op locatie.

Contact

Bent u geïnteresseerd in NU-adviesbureau? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. Wij informeren u graag verder!